top of page

שלשול

בוצין המדבר | ורד הכלב | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אלת המסטיק | געדה מצויה | ירקת החמור | כתלה חריפה | מרוה משלשת | ער אציל | פתילת המדבר הגדולה | אבגר צהוב | אלון התבור | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | חצב מצוי | עצבונית החרש | לענת המדבר | טיון דביק | זקום מצרי | רתם המדבר | הגה מצוי | שמר פשוט | הדס מצוי | הדס מצוי | חרוב מצוי | ילקוט הרועים | מרוביין מצוי | זקום מצרי |

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

שלשול

bottom of page