top of page

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

בוצין המדבר | דושן שעיר | ורד הכלב | כסיה מדברית | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אלת המסטיק | מלוח קפח | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סביון פשוט | ער אציל | קיסוס החרש | פיגם מצוי | נטופית רפואית | אבגר צהוב | רקפת מצויה | אלון התבור | קיקיון מצוי | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | שוש קרח | לענת המדבר | ויתניה משכרת | חרחבינה מכחילה | רוש עקד | הדס מצוי | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | דושן שעיר | ורד הכלב | ויתניה משכרת |

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

קיבה, תריסריון (דלקת, כיב,קילקול)

bottom of page