top of page

לב (מחלה, תעוקה)

עזרר קוצני | הרדוף הנחלים | שיח- אברהם מצוי | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אזוב מצוי (זעתר) | מלוח קפח | דבקה זיפנית | מליסה רפואית | מרוה משלשת | אלון התבור | אלון מצוי | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | שוש קרח | לענת המדבר | שמר פשוט | שבר לבן | רגלת הגנה | אמיתה גדולה | דודא רפואי | זוטה לבנה | זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | אלמוות הכסף | מרוביין מצוי | ערבה לבנה |

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

לב (מחלה, תעוקה)

bottom of page